ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Stichting WonenPlus: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking. Stichting WonenPlus levert op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) zorg, op basis van de Zorgverzekeringswet (ZvW) of Wet langdurige zorg (Wlz) en op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op basis van overeenkomsten met gemeenten.
1.2 Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van Stichting WonenPlus ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of en een ander bij de zorgvrager betrokkene voor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigd, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige zorgvrager.
1.4 Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
1.5 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven WMO- of Wlz-zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak verblijf1 is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.
1.6 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een zorgvrager.
1.7 Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbend op een zorgvrager.
1.8 Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
1.9 Cliëntondersteuningsplan (COP): het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het cliëntondersteuningsplan vormt een geheel met de overeenkomst.
1.10 Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor Stichting WonenPlus volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele zorgvrager.
1.11 Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een 1 PM volledig pakket thuis is een uitvoeringsmodaliteit van verblijf. indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
1.12 De (dienstverlenings)overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Stichting WonenPlus en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Stichting WonenPlus zich jegens de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.
1.13 Cliëntdossier: In een cliëntendossier worden op systematische wijze gegevens genoteerd en bewaard.
1.14 Wgbo: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsovereenkomsten tussen de zorgvrager en Stichting WonenPlus.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3
Overeenkomst
3.1 Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen Stichting WonenPlus en de zorgvrager.
3.2 Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door Stichting WonenPlus en zorgvrager.
3.3 In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de feitelijke aanvangsdatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
3.4 In de overeenkomst leggen Stichting WonenPlus en zorgvrager het overeengekomen zorgarrangement vast.
3.5 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4
Overeenkomst en Wgbo
4.1 Op iedere zorg- en dienstverleningsovereenkomst zijn de normen uit de Wgbo van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden of de zorg- en dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 5
Beëindiging en opzegging
5.1 De zorg- en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd;
b. het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;
c. het overlijden van de zorgvrager;
d. een door Stichting WonenPlus geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager uit de instelling van Stichting WonenPlus
e. opzegging;
f. ontbinding;
g. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;
5.2 Stichting WonenPlus kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. dat de zorgvrager zijn (financiële) verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Stichting WonenPlus, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
d. de omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Stichting WonenPlus en de zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
e. op het moment dat Stichting WonenPlus, als gevolg van een niet aan de zorg aanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening en de zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
f. de zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van Stichting WonenPlus en de zorgvrager en Stichting WonenPlus geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
g. in geval van surséance van Stichting WonenPlus;
h. de zorgvrager de verplichtingen uit een huur- of woonovereenkomst die aangegaan is met Stichting WonenPlus niet naleeft.
5.3 Stichting WonenPlus zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
5.4 In de gevallen genoemd in 5.2. kan opzegging door Stichting WonenPlus tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.2 sub e, g en h genoemde gevallen.
5.5 Indien Stichting WonenPlus deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
5.6 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.7 Stichting WonenPlus en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
a. de zorgvrager op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van Stichting WonenPlus;
b. Stichting WonenPlus geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
c. de indicatie van de zorgvrager wijzigt;
d. om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en/of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.

Artikel 6
Indicatie
6.1 De zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken.
6.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Stichting WonenPlus zijn inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van Stichting WonenPlus binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit aan bij het indicatieorgaan.

Artikel 7
Zorg- en dienstverlening
7.1 Stichting WonenPlus biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

Artikel 8
Ruimtelijke privacy
8.1 Stichting WonenPlus draagt ervoor zorg dat de zorg- en dienst(verlening) wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de zorgvrager, tenzij de zorgvrager ermee heeft ingestemd dat de zorg- en dienst(verlening) kan worden waargenomen door anderen of uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is .
8.2 Onder anderen dan de zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.
8.3 Onder anderen dan de zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in artikel 20.1 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg of dienst kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 7.1.

Artikel 9
Informatie
9.1 Stichting WonenPlus geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. Stichting WonenPlus geeft deze informatie schriftelijk als de zorgvrager daarom vraagt.
9.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg- en dienstverlening die zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
9.3 Stichting WonenPlus geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft de Stichting WonenPlus de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de zorgvrager betrokkene. Voordat Stichting WonenPlus overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere ter zake deskundige hulpverlener.
9.4 Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert Stichting WonenPlus dit, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
9.5 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt Stichting WonenPlus daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 12, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van Stichting WonenPlus.

Artikel 10
Zorgplan en toestemming
10.1 De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in een cliëntondersteuningsplan. Het cliëntondersteuningsplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt.
10.2 Het cliëntondersteuningsplan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager tot stand. Door instemming met het cliëntondersteuningsplan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het cliëntondersteuningsplan.
10.3 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het cliëntondersteuningsplan, is – behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
10.4 Het cliëntondersteuningsplan wordt periodiek, conform vigerende wet- en regelgeving, geëvalueerd. In het cliëntondersteuningsplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling van het ondersteuningsplan geschiedt in onderling overleg.
10.5 Indien Stichting WonenPlus het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang ofnoodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het cliëntondersteuningsplan is aangegeven, overlegt Stichting WonenPlus hier voorafgaand over met de zorgvrager.
10.6 In geval van een kortdurend zorgarrangement kan Stichting WonenPlus afwijken van de inartikel omschreven uitwerking in een cliëntondersteuningsplan.

Artikel 11
Wonen en financieel beheer:
11.1 Indien de zorgvrager, alleen of samen met anderen, woont in een huis dat hij huurt vanStichting WonenPlus is er een huurovereenkomst met Stichting WonenPlus aangegaan waarin de afspraken omtrent wonen zijn vastgelegd.
11.2 Indien de zorgvrager begeleiding krijgt op basis van Zorg In Natura Verblijf is er geen sprakevan een huurovereenkomst. In dat geval wordt er een woonovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het wonen in de betreffende woning zijn vastgelegd.
11.3 Op de datum dat de dienstverleningsovereenkomst beëindigd wordt, wordt ook de huur- ofwoonovereenkomst beëindigd.

Artikel 12
Verplichtingen van de zorgvrager
12.1 Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
12.2 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Stichting WonenPlus in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
12.3 Zorgvrager is verplicht Stichting WonenPlus meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.
12.4 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 13
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
13.1 Stichting WonenPlus richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor zorgvrager. Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de zorg en dienstverlening.
13.2 Het dossier is eigendom van Stichting WonenPlus. Onderdeel van het dossier is het cliënt ondersteuningsplan. Dit is eigendom van de zorgvrager. Deze kan op elk moment inzage opvragen. Gezien het feit dat het geautomatiseerd is, is het dossier in beheer van Stichting WonenPlus.
13.3 Stichting WonenPlus draagt zorg dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
13.4 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
13.5 Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
13.6 Door de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft de zorgvrager toestemming voor het gebruik van gegevens door Stichting WonenPlus met betrekking tot de zorgvrager ten behoeve van zorgondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
13.7 Stichting WonenPlus bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart Stichting WonenPlus zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt Stichting WonenPlus de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij deze aan de zorgvrager terug.
13.8 Stichting WonenPlus vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
13.9 Stichting WonenPlus verstrekt de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Stichting WonenPlus mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.
13.10 Bij ZIN verleent Stichting WonenPlus medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het zorgkantoor of de gemeente die de WMO verstrekt, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.
13.11 Persoonsgegevens van de zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 14
Klachten
14.1 Stichting WonenPlus heeft op basis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling is in te zien op de website van de Stichting WonenPlus en wordt op verzoek van de zorgvrager toegestuurd.
14.2 De zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening van de Stichting WonenPlus mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtregeling van Stichting WonenPlus.

Artikel 15
Aansprakelijkheid
15.1 Zorgvrager is gehouden Stichting WonenPlus in de gelegenheid te stellen een door de Stichting WonenPlus tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Stichting WonenPlus te herstellen.
15.2 De aansprakelijkheid van Stichting WonenPlus is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door Stichting WonenPlus gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorg- en dienstverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
15.3 Het bepaalde in artikel 15.2 is mede van toepassing op de door Stichting WonenPlus ingeschakelde derden.
15.4 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 15.2. gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van Stichting WonenPlus.
15.5 De beperking van de aansprakelijkheid van Stichting WonenPlus zoals bepaald in artikel 15.2 geldt niet voor zover sprake is van zorg in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
15.6 De in de Wgbo opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ geldt uitsluitend in situaties waarop in de Wgbo van toepassing is.
15.7 De zorgvrager is niet verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (AVP) te sluiten.

Artikel 16
Betalingen, eigen bijdrage
16.1 Bij levering van zorg- en dienstverlening op basis van ZIN declareert Stichting WonenPlus de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij het zorgkantoor of bij de betreffende gemeente waarmee Stichting WonenPlus op grond van de Wlz of WMO een overeenkomst heeft gesloten.
16.2 Bij ZIN kan zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de Wlz of WMO. Stichting WonenPlus informeert de zorgaanvrager over het bestaan van de wettelijke eigen bijdrage. Stichting WonenPlus is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.
16.3 Indien zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten het indicatiebesluit valt, komt deze voor rekening van de zorgvrager. Aanvullende zorg- en dienstverlening levert Stichting WonenPlus uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgvrager.
16.4 Bij levering van zorg- en dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1, waaronder op basis van een PGB, declareert Stichting WonenPlus de overeengekomen zorg- en dienstverlening.
16.5 Indien de zorgvrager geplande zorg wil afzeggen, dient dit minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, anders kan Stichting WonenPlus deze in rekening brengen.
16.6 Op alle zorg- en dienstverlening voor rekening van de zorgvrager zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 17
Arbeidsomstandigheden
17.1 Stichting WonenPlus is gehouden aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van arbeidsomstandigheden bij de zorg- en dienstverlening.
17.2 In het geval Stichting WonenPlus zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Artikel 18
Intellectuele eigendomsrechten
18.1 Met betrekking tot de door of namens Stichting WonenPlus uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Stichting WonenPlus. De mede met advisering omtrent de zorgen dienstverlening verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de Stichting WonenPlus zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
18.2 De zorgvrager verbindt zich de door of namens Stichting WonenPlus uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Stichting WonenPlus, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft ineen klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook Stichting WonenPlus of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.
18.3 Indien de zorgvrager binnen de instelling van Stichting WonenPlus en/of met gebruikmaking van de middelen van Stichting WonenPlus een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan Stichting WonenPlus. Door middel van de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst draagt de zorgvrager deze rechten bij voorbaat over aan de Stichting WonenPlus.

Artikel 19
Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt
19.1 Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de Stichting WonenPlus de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordigervoor het uitvoeren van de overeenkomst. Stichting WonenPlus komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien zowel na tegenover de zorgvrager als tegenover diens wettelijk vertegenwoordiger.
19.2 ls een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder, dan komt Stichting WonenPlus de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
19.3 Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van Stichting WonenPlus feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt Stichting WonenPlus zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de zorgvrager.

Artikel 20
Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt
20.1 Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt Stichting WonenPlus zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
20.2 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt Stichting WonenPlus zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
20.3 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt Stichting WonenPlus al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, tenzij zorgvrager naar het oordeel van Stichting WonenPlus feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt Stichting WonenPlus de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
20.4 Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt Stichting WonenPlus de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt Stichting WonenPlus de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
a. de echtgenoot van de zorgvrager;
b. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
c. de levensgezel van de zorgvrager;
d. een ouder van de zorgvrager;
e. een kind van de zorgvrager;
f. een broer of zuster van de zorgvrager.
Stichting WonenPlus kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 21
Vertegenwoordiging
21.1 Indien Stichting WonenPlus, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
21.2 Stichting WonenPlus komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na ten opzichte van de in artikel 21.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de Stichting WonenPlus zoals genoemd in artikel 7.
21.3 Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 21.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
21.4 Stichting WonenPlus kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 21.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
21.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 21.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 22
Toepasselijk recht
22.2 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
22.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting WonenPlus is gevestigd.
22.3 In afwijking van het gestelde in artikel 21.2 kunnen Stichting WonenPlus en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.

Artikel 23
Annulering
23.1 Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van vier werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd. Stichting WonenPlus zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
23.2 In geval van niet tijdige annulering brengt Stichting WonenPlus de volledige kosten in rekening bij de cliënt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 24
Wijzigingen
24.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Stichting WonenPlus worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
24.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 25
Slot
25.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2017
25.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van Stichting WonenPlus.
25.3 Deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van de Stichting WonenPlus zijn onder nr. 14056636 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden).

Artikel 1
Toepasselijkheid
1.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
a. de zorgvrager met een Persoonsgebonden budget (PGB);
b. de zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB;
c. de zorgvrager die naast Zorg in natura (ZIN) overige zorg-of diensten van Stichting WonenPlus afneemt, waarvoor de Wlz of de WMO geen financiering bieden.
1.2 In afwijking van artikel 1.8. van de Algemene voorwaarden komt het zorgarrangement tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. De zorgvrager met een PGB verstrekt op verzoek van Stichting WonenPlus een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de toekenningsbeschikking.

Artikel 2
Aanbieding
2.1 Alle door Stichting WonenPlus gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
2.2 Stichting WonenPlus is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door Stichting WonenPlus en zorgvrager.

Artikel 3
Tarieven en kostprijzen
3.1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van het zorgarrangement overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet mogelijk, tenzij Stichting WonenPlus en de zorgvrager hiermee schriftelijk instemmen.
3.2 Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van toepassing is, wordt het tarief bepaald overeenkomstig de WMG.
3.3 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of WMG-tarieven.

Artikel 4
Kredietwaardigheid
4.1 Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Stichting WonenPlus nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling.

Artikel 5
Factuur en betaling
5.1 Stichting WonenPlus brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de zorg- en/of dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.
5.2 De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen dertig dagen na dagtekening te zijn voldaan. Stichting WonenPlus kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
5.3 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan Stichting WonenPlus.
5.4 Stichting WonenPlus kan een automatische incasso verlangen.
5.5 Stichting WonenPlus is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

Artikel 6
Incasso
6.1 Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.

Artikel 7
Einde overeenkomst bij PGB
Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub a. van de bijzondere voorwaarden.
7.1 In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de zorgvrager met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. intrekking van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor of de betreffende gemeente, de overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van intrekking;
b. wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor of de betreffende gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan Stichting WonenPlus dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet;
c. bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
7.2 Zorgvrager dient Stichting WonenPlus onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.
7.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.

Artikel 8
Particuliere financiering
Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub b. en c. van de bijzondere voorwaarden.
8.1 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.