Over Stichting WonenPlus

Stichting WonenPlus is actief in de provincie Limburg. Zij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook mensen met een lichamelijke of psychiatrische beperking, of een combinatie hiervan, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van en door Stichting WonenPlus.

Stichting WonenPlus vindt dat iedereen een kans moet krijgen om zich naar eigen wens, behoefte en mogelijkheid, te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te maken van de maatschappij. Dit betekent: wonen in de wijk; betekenisvol werk en dagbesteding hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij voor handen zijn. Er is sprake van deelname in de samenleving, wederzijdse acceptatie en respect. Het gaat om meetellen en meedoen en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren. De professionals die Stichting WonenPlus biedt zijn enthousiaste, daadkrachtige, opgeleide vakmensen in het ondersteunen van mensen met een beperking.

De ondersteuningsvraag en de mogelijkheden van de (toekomstige) cliënt bepalen welke ondersteuning deze professionals bieden. In dialoog bepalen ze samen welke ondersteuning er geboden moet en kan worden op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en leven. Ook kijken zij of de ondersteuning moet bestaan uit begeleiding, hulp en/of zorg.

De dienstverlening die Stichting WonenPlus biedt is gebaseerd op het zorgarrangement dat overeengekomen wordt. Het zorgarrangement op haar beurt, is gebaseerd op het indicatiebesluit dat afgegeven wordt door het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg), de gemeente via de WMO of de centrum gemeente GGZ. In het zorgarrangement staat vermeld hoeveel uren per week ondersteuning geboden wordt.

Er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die er zijn. De mogelijkheden die mensen die ondersteuning vragen zelf hebben, mogelijkheden die Stichting WonenPlus heeft, maar ook mogelijkheden in het netwerk van beiden, zoals familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, andere zorgaanbieders, interne en externe deskundigen, contacten en voorzieningen in de wijk of woonplaats.
Indien er overeenstemming is tussen Stichting WonenPlus en degene die de ondersteuning in wil, kan en mag kopen wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Het maken van goede afspraken aan de start voorkomt vragen, onduidelijkheden en meningsverschillen daarna.

Wilt u meer weten over de (aanvullende) diensten en producten die Stichting WonenPlus kan leveren, kijk dan onder het tabblad intake.

DEZE TEKST MET PICTOOS