Over ons

Stichting WonenPlus is een kleinschalige zorgorganisatie die ruim 200 mensen met een beperking ondersteunt op het gebied van wonen en werken.

Als zorgorganisatie kiezen wij er bewust voor kleinschalig te zijn en te blijven, omdat wij het belangrijk vinden nauw betrokken te zijn bij zowel onze medewerkers als cliënten.

De uniciteit van iedere cliënt vraagt om een blijvende flexibiliteit en openheid. Onze medewerkers zijn dan ook goed opgeleide, cliëntgerichte professionals die werken vanuit hun hart. Zij staan dicht naast de cliënt, met als doel blijvend te werken aan het door hun cliënt beoogde levensgeluk.

Wij vinden dat ieder mens de kans verdient zich naar eigen wens, behoefte en mogelijkheid te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te maken van onze maatschappij. Toch is dit niet voor ieder van ons een vanzelfsprekendheid. De regie over je eigen leven behouden kan lastig zijn wanneer je een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking hebt.
Stichting WonenPlus vindt dat eigenheid en autonomie nooit verloren mag gaan. Voor niemand. Onze cliënten kunnen van ons ondersteuning verwachten in de door henzelf vormgegeven invulling van hun woon -en werkwijze. Volwaardig burgerschap betekent volgens ons: deel uitmaken van de maatschappij, wonen in de wijk, betekenisvol werk hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij voorhanden zijn. Wederzijdse acceptatie en respect staat bij ons hoog in het vaandel. Het gaat om meetellen en meedoen, en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren.

Als stichting zijn wij actief in de provincie Limburg en aanwezig in diverse regio’s. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Geleen. Wij zijn gecertificeerd voor woonbegeleiding in 24-uurslocaties en ambulante begeleiding. De dienstverlening die Stichting WonenPlus biedt is gebaseerd op het zorgarrangement dat overeengekomen wordt. Het zorgarrangement is op haar beurt gebaseerd op het indicatiebesluit dat afgegeven wordt door het C.I.Z (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de gemeente via de WMO.

Er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die er zijn. De mogelijkheden vanuit de cliënt zelf en de stichting. Maar ook vanuit familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, andere zorgaanbieders, interne en externe deskundigen, contacten en voorzieningen in de wijk of woonplaats. Indien er overeenstemming is tussen Stichting WonenPlus en degene die ondersteuning wil, kan en mag kopen, wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

Wonen bij WonenPlus

Meer weten over wonen bij WonenPlus en de ondersteuning die wij kunnen bieden? Wijvertellen u er graag meer over.

Dagbesteding bij WonenPlus

Meer weten over dagbesteding bij WonenPlus. Wij vertellen u er graag meer over.

Over Stichting WonenPlus

Organogram

Een visuele weergave van alle afdelingen binnen de organisatie van WonenPlus

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is het leidinggevende orgaan van de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad voert overleg met de WonenPlus namens de werknemers. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad voert overleg met WonenPlus namens de cliënten. 

ANBI

De ANBI status van Stichting WonenPlus

Strategisch Beleid

Waar staan wij voor? Wat zijn onze doelstellingen? Dat lees je in het Strategisch Beleid.