ANBI

Stichting WonenPlus is een nut beogende instelling: een ANBI
RSIN: 806553819

1. Contactgegevens van de organisatie

Algemeen telefoonnummer: 046 – 400 80 82
Adres: Rijksweg Zuid 170, 6161 BV Geleen
Email: info@wonenplus.nu
KvK-nummer: 14056636

2. Strategische visie

WonenPlus
Droom Durf Leef

Stichting WonenPlus vindt dat iedereen een kans moet krijgen om zich naar eigen wens, behoefte en mogelijkheid, te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te maken van de maatschappij. Ieder mens voert vanuit eigenheid en autonomie de regie over zijn leven. Ieder mens geeft zelf invulling aan de wijze waarop hij wil wonen, werken, zijn dag wil besteden en leven. Volwaardig burgerschap betekent: deel uitmaken van de maatschappij; wonen in de wijk; betekenisvol werk en dagbesteding hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij voorhanden zijn. Er is sprake van deelname in de samenleving, wederzijdse acceptatie en respect. Het gaat om meetellen en meedoen en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren.

3. Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen ondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking in hun woon-/leegomgeving en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Onder goede zorg wordt verstaan zorg voor goede kwaliteit, die voldoet aan de professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

De stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie.
De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het exploiteren van woonvoorzieningen (groepswonen en begeleid wonen);
b) het leveren van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking;
c) het leveren van zinvolle arbeid, onder andere in de vorm van dagbesteding, activiteitenbegeleiding en/of ontspanningsactiviteiten aan cliënten;
d) het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen;
e) het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden.

De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

4. Jaarrekening 2018

Klik hier

5. Overzicht van activiteiten

Klik hier

Over Stichting WonenPlus

Organogram

Een visuele weergave van alle afdelingen binnen de organisatie van WonenPlus

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is het leidinggevende orgaan van de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad voert overleg met de WonenPlus namens de werknemers. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad voert overleg met WonenPlus namens de cliënten. 

ANBI

De ANBI status van Stichting WonenPlus

Strategisch Beleid

Waar staan wij voor? Wat zijn onze doelstellingen? Dat lees je in het Strategisch Beleid.