Regeling vrijwilligerswerk Stichting WonenPlus

Vrijwilligerswerk binnen Stichting WonenPlus
1. Inleiding
Stichting WonenPlus is een organisatie met een breed aanbod aan dienstverlening en zorg biedt
voor mensen met een beperking. De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor hetgeen wij aan
ondersteuning en begeleiding bieden. WonenPlus spant zich in om op elke vraag een zo goed
mogelijk antwoord te vinden. De uitvoering, van deze antwoorden, wordt gedaan door
beroepskrachten, maar ook vrijwilligers dragen een belangrijk steentje bij.
Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling, daar waar medewerkers vaak hun handen al vol hebben.
De vrijwilliger biedt vriendschappelijke dienstverlening aan en is een belangrijke schakel voor de cliënt
om deel te nemen aan de samenleving. Op deze manier helpen vrijwilligers mensen met een
beperking om hun mogelijkheden tot deelname aan de samenleving te vergroten
2. Uitgangspunten
Vrijwilligers hebben een eigen plaats binnen de organisatie, die verschilt van die van beroepskrachten.
Beroepskrachten worden betaald om de doelstellingen van de organisatie uit te voeren en zij doen dat
om mede in hun levensonderhoud te voorzien.
Vrijwilligers hebben hun persoonlijke doelstellingen met het uitvoeren van vrijwilligerswerk en maken
daarbij gebruik van de mogelijkheden die de instelling biedt.
Om vrijwilligerswerk voor WonenPlus te kunnen doen, dient de vrijwilliger de visie, doelstellingen,
uitgangspunten en de gedragsregels van de organisatie te onderschrijven. Vrijwilligerswerk is niet
vrijblijvend. Om dit te onderstrepen worden de afspraken tussen WonenPlus en de vrijwilliger
vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.
3. Taken en verantwoordelijkheden
Bij elke vrijwilligersfunctie wordt vastgelegd welke taken door de vrijwilliger zullen worden uitgevoerd
en welke verantwoordelijkheid de vrijwilliger daarbij heeft. De formele verantwoordelijkheid voor het
werk van de vrijwilliger wordt gedragen door de beroepskracht
onder wiens begeleiding de vrijwilliger werkt, ook al krijgt de vrijwilliger een bepaalde vrijheid in de
uitvoering van zijn of haar taken.
4. Werving en selectie
Het werven van vrijwilligers gebeurt onder verantwoordelijkheid van de afdeling P&O.
Per situatie zal worden bezien op welke manier de werving van vrijwilligers het best kan plaatsvinden.
Bijvoorbeeld werving via een oproep/advertentie bij de plaatselijke/regionale vrijwilligerscentrales.
Werving via de eigen website of via het eigen netwerk van cliënten en medewerkers.
Voor de werving wordt gebruik gemaakt van een profielschets en taakstelling, aangeleverd door de
Manager Primair Proces.
Selectie van vrijwilligers vindt plaats in een gesprek tussen de Mnagaer en andere betrokkenen (P&O, begeleider,
cliënt) en de kandidaat vrijwilliger op basis van de profielschets en de taakstelling.
Indien beide partijen tot overeenstemming komen wordt een concept vrijwilligersovereenkomst ter
goedkeuring aan alle partijen voorgelegd. Er dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bewijs
van goed gedrag (kosten vergoed door organisatie) te worden ingeleverd.
Indien besloten wordt niet met de kandidaat door te gaan wordt dit met argumentatie aan de
betreffende persoon medegedeeld.
Met elke vrijwilliger die voor WonenPlus gaat werken wordt een wederzijdse kennismakingsperiode
afgesproken. Aan het einde van deze periode wordt een evaluatiegesprek gehouden tussen de
vrijwilliger, de cliënt en de Manager, waarin wordt vastgesteld of de werkzaamheden en de
uitvoering ervan aan beider verwachtingen voldoen.
5. Introductie
Nieuwe vrijwilligers worden bekend gemaakt met de organisatie, op de werkplek en in het werk. De
verantwoordelijkheid voor de introductie van nieuwe vrijwilligers ligt bij de manager. Alle vrijwilligers
worden geïntroduceerd op het kantoor van de regio en bij collega’s met wie direct zal worden
samengewerkt.
6. Rechtspositie
6.1. Werktijden
De overeenkomst met de vrijwilliger wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behalve wanneer de
overeenkomst wordt gesloten voor een in tijd beperkte specifieke activiteit.
In dat geval wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de activiteit.
De tijden dat de vrijwilliger werkzaam is worden in overleg met de begeleidende beroepskracht
vastgesteld.
De maximale inzet van de vrijwilliger is bepaald op gemiddeld 3 dagdelen per week (12 uren). Dit in
verband met het voorkomen dat vrijwilligerswerk reguliere arbeidsplaatsen invult. Hiervan kan worden
afgeweken om speciale redenen (bijvoorbeeld een plaatsing in het kader van sociale reactivering of
re-integratie)
6.2. Beloning
De vrijwilliger ontvangt van WonenPlus geen beloning voor zijn inzet in de vorm van betaling van zijn
diensten.
6.3 Gedragsregels
Overeenkomstig de gedragsregels voor beroepskrachten geldt ook voor vrijwilligers dat zij geen
geschenken of beloningen aannemen van cliënten. Het is de vrijwilliger niet toegestaan een erfenis of
legaat te aanvaarden van een persoon die ten tijde van overlijden cliënt was van WonenPlus en die
geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de vrijwilliger
was.
Vrijwilligers sluiten op geen enkele wijze een overeenkomst met cliënten, welke een tegenprestatie ten
gunste van de vrijwilliger inhoudt, anders dan een daadwerkelijke kostenvergoeding bijvoorbeeld voor vervoer.
6.4. Vergoeding
Vrijwilligers die voor WonenPlus werkzaam zijn ontvangen een vergoeding van daadwerkelijk
gemaakte kosten op basis van overlegde declaraties, vergezeld van bewijsstukken zoals nota’s,
bonnen enz.
Reiskosten worden vergoed conform de geldende CAO regeling, zoals van toepassing voor
medewerkers.
De vergoeding voor alle declaraties wordt achteraf uitgekeerd, na indiening van het volledig ingevulde
declaratieformulier en na ondertekening door de betreffende coördinator.
6.5. Verzekering
Door de stichting is een verzekeringsovereenkomst afgesloten, die de persoonlijke aansprakelijkheid
dekt van de vrijwilliger, voor schade aan derden, toegebracht tijdens de vrijwilligerswerkzaamheden.
Door de stichting is een ongevallenverzekering afgesloten voor de vrijwilliger.
Voor schade die niet door de verzekering wordt vergoed, omdat hij gevolg is van opzet, grove schuld
of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger, kan geen beroep op WonenPlus worden gedaan. Materiele
schade die aan de vrijwilliger is toegebracht door een cliënt en die redelijkerwijs niet kon worden
voorkomen, dient in eerste instantie te worden geclaimd op de WA verzekering van de cliënt. Is dit niet
mogelijk dan dient WonenPlus de schade te vergoeden op overeenkomstige wijze als voor
werknemers geregeld is.
6.6 Begeleiding
De vrijwilliger ontvangt ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van overeengekomen
werkzaamheden. De ondersteuning is gericht op de taak van de vrijwilliger, en krijgt vorm door
geregeld overleg met de begeleidende beroepskracht.
Bij bepaalde taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd is specifieke kennis nodig of worden
speciale vaardigheden gevraagd. In deze situatie wordt door WonenPlus extra ondersteuning
geboden, waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van vaardigheden en het overdragen van kennis.
6.7 Informatie
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich houdt aan de huisregels van WonenPlus.
Het belangrijkste informatiekanaal is hierbij de begeleidende beroepskracht.
De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van werkzaamheden ter
kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden.
6.8 Perspectief
WonenPlus stelt, indien mogelijk, de interne sollicitatieprocedure open voor vrijwilligers werkzaam
binnen de organisatie. Bij sollicitaties naar een functie buiten WonenPlus kan de vrijwilliger een
beroep doen op de begeleidende beroepskracht om te fungeren als referent.
6.9 Einde overeenkomst
De vrijwilligersovereenkomst wordt beëindigd wanneer de afgesproken periode is verstreken of op het
moment dat WonenPlus en de vrijwilliger hiertoe samen besluiten.
De vrijwilliger kan eenzijdig de overeenkomst opzeggen. Gezien het belang van de voortgang van de
activiteiten wordt een opzegtermijn in de overeenkomst opgenomen.
In dringende gevallen kan de directie van WonenPlus, in overleg met de begeleidende beroepskracht,
met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de vrijwilliger beëindigen. Deze beslissing zal, met
argumentatie, schriftelijk aan de vrijwilliger kenbaar gemaakt worden.
7. Overig
7.1 Materialen
Materialen die de vrijwilliger nodig heeft voor zijn taak worden in overleg met de stichting en de cliënt
aangeschaft/ter beschikking gesteld.
7.2 Lief en leed regeling
Er wordt op passende wijze aandacht gegeven aan jubilea, huwelijk, geboorte en overlijden.
7.3 Vrijwilligersactiviteiten
De vrijwilliger kan deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden voor medewerkers van de
stichting.
7.4 Deskundigheidsbevordering
Er kan sprake zijn van kennisoverdracht aan of vaardigheidstraining van de vrijwilliger in relatie tot de
werkzaamheden, dit is ter beoordeling van de coördinator.
7.5 Klachtrecht
Het kan voorkomen dat een vrijwilliger niet tevreden is over de manier waarop hij vanuit de stichting
wordt bejegend of van mening is dat hij niet wordt behandeld overeenkomstig het door de instelling
vastgestelde vrijwilligersbeleid.
De eerstaangewezen persoon om een dergelijke klacht mee te bespreken is de begeleidende
beroepskracht. Indien een gesprek met deze beroepskracht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt,
kan de vrijwilliger zich wenden tot P&O en in geval van voortduren van de klacht met de
klachtencommissie.
7.6 (bijna) Ongevallen
Melding van (bijna) ongevallen die tot schadelijk gevolg voor één of meerdere cliënten of de vrijwilliger
hebben geleid, dienen te worden gedaan bij de dienstdoende of begeleidende beroepskracht.
Registratie wordt gedaan middels een FOBO-formulier, in te vullen door de vrijwilliger in
samenwerking met de begeleidende beroepskracht.
7.7 Vervoer
Vervoer van cliënten in de privé-auto van de vrijwilliger is alleen toegestaan na overleg met
begeleidende beroepskracht., eventueel na toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger van de
cliënt Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden;
Geldig rijbewijs, geldige autoverzekering, een inzittendenverzekering.
8. Arbeidsomstandigheden
Het werken door vrijwilligers is onderworpen aan bepalingen in de Arbo - wetgeving. In het jaarlijkse
arbo werkplan zal aandacht worden geschonken aan de arbeidsomstandigheden van vrijwilligers.